Asanblada orokor arruntaren deialdia/Asamblea general ordinaria de la AMPA 2017/2018

AMPA IGE IBAIKIDEko 2017/18eko ikastaroaren BAZKIDE guztiei, elkartearen asanblada orokor arruntara etortzera animatzen zaituztegu.

Hurrengo ASTEARTEAN URRIAK 24AN Ibaiondo Ikastolako LIBURUTEGIAN egingo da. Lehengo deialdia 17.00 eta bigarrena 17.30etan leku berean izango dira.

Bileraren gai zerrenda:
 • Aurreko asanbladaren agiriaren irakurketa eta onarpena
 • Elkartearen funtzionamendu orokorraren aurkezpena
 • Zuzendaritza batzorde berria. Bozketa eta onarpena.
 • 2016/17eko ikastaroaren ekintzen zerrenda
 • Urteko kontuen azterketa eta onarpena
 • 2017/18 ikastarorako aurrekontuak
 • Zuzendaritza batzordearen gestioaren laburpena
 • Proposamenak, iradokizuna

Zaintza
Asanbladara etortzea erraztatzeko IGEk zaintza zerbitzua eskeiniko du psikomotrizitate gelan.

Ordezkaritza eta botoaren esku emana
Estatutoen art.13: Bazkideek beraien botoa beste bazkide baten esku utz dezakete.
Hurrengo txartela bete eta asanblada hasi baino lehen idazkariari eman behar duzue.
Etorritako bazkide bakoitzak botoaren esku eman bakarra eman dezake.

Asanblada Orokor arruntarentzako ordezkaritza eta botoaren esku emana

(dokumentu honekin sinatzen duenaren nortasun agiria aurkeztu behar da)

2017eko Urriak 24ean egingo den Asanblada orokor arruntara joateko ezintazunean dagoen
____________________________________, NIA ____________________
AMPA-IGE IBAIKIDEko bazkide izanez, hurrengo bazkidean egiten dut ordezkaritza eta botoaren esku emana
____________________________________, con NIA ____________________
ni ordezkatzeko eta nire izenean botoa emateko asanblada orokor arruntean.
______________, 2017 eko ____________ aren ____ an

Sinadura (esku emana egiten duena)
Se convoca a todos los SOCIOS/AS del AMPA IGE IBAIKIDE, del curso 2017/18, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

Se realizará el próximo día MARTES 24 de OCTUBRE 2017 en la BIBLIOTECA de la Ikastola Ibaiondo a las 17,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17,30h horas en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día:
 • Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
 • Explicación del funcionamiento general de la asociación
 • Renovación de la Junta Directiva. Votación y aprobación
 • Memoria de actividades del curso 2016/17
 • Examen y aprobación de las cuentas anuales.
 • Estimación presupuesto curso 2017/18
 • Resumen de la gestión de la Junta Directiva
 • Propuestas, sugerencias

Guardia y Custodia
Para facilitar la asistencia a la asamblea el AMPA pone a vuestra disposición un servicio de Guardia y Custodia en la sala de psicomotricidad.

Delegación de representación y voto
Art.13 de los Estatutos: Establece que los socios pueden delegar su voto en otro socio.
Hay que rellenar la ficha adjunta y entregarla al secretario antes de que dé comienzo la sesión.
Se admitirá una delegación de voto por socio asistente.


Delegación de representación y voto para la Asamblea General Ordinaria

(este documento debe acompañarse de fotocopia del DNI del firmante)

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General del día 24 de Octubre de 2017
Don / Doña ____________________________________, con DNI / NIE ____________________
Como padre/madre de alumno/a de la Ikastola Ibaiondo delego mi representación y voto a favor del asociado:
Don / Doña____________________________________, con DNI / NIE ____________________
para que me represente y vote en mi nombre en la citada Asamblea General Ordinaria
Firmado en ______________, a ____ de ____________ de 2017

Firmado (socio delegante)
Share on Google Plus