Extraescolares

Si quieres ponerte en contacto con nosotros: ibaikide.eus


ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK/ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZETARAKO ARAUDIA/REGLAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES


 1. EZAUGARRIAK
  Eskolaz kanpoko jarduerak jolas bidez hezitzaile diren ekintzak dira eta aisialdia ikasleentzat beharrezko den ikasketa prozesu baten bidez betetzea dute helburu. Eskola ordutegitik kanpo burutuko dira eta batez ere, eskolako familientzako prestatuak dira.


 2. ANTOLAKUNTZA
  Eskolaz kanpoko jarduerak Guraso Elkarteko Ekintza Osagarrien Batzordeak (aurrerantzean Guraso Elkartea) planifikatu eta antolatuak dira Eskolako Zuzendaritzaren laguntzarekin.


 3. KONTRATAZIOA, JARRAIPENA ETA EBALUAKETA
  Guraso Elkartearen erantzunkizuna izango da ekintza hauek garatuko dituzten enpresa eta begiraleen kontratazioa.

  Izen emateen kopuruak ezarritako gehinezko muga gaindituko balu, lehentasuna ikastegi honetako ikasleek izango lukete. Eskainitako plaza kopurua baino ume gehiago egonez jarraituz gero zozketa egingo litzateke, aurrez interesatuei zozketaren eguna eta ordua adieraziz. Zozketa honetara nahi duen guztiak joan ahal izango du.

  Era berean, izen emate kopurua gutxienekora iritsiko ez balitz, taldeak elkartu, egunez aldatu edo jarduera bertan behera geratu ahalko litzake aurrez aipatutako arauak errespetatuz. Guraso Elkarteak erabakiko du nola eratu taldeak erabat betetzeko helburuarekin.

  Kurtsoan zehar burututako jardueren jarraipenaren arduraduna Guraso Elkartea izango da, baita azken ebaluaketarena ere, beti ere Ikastetxeko zuzendaritza eta kontratatutako enpresarekin elkarlanean.


 4. ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN ERABILTZAILE IZAN DAITEZKEENAK
  Eskolaz kanpoko jardueren erabiltzaile izateko derrigorrezkoa izango da Guraso Elkarteko bazkide izatea, aurrez guraso edo tutoreen eskabidea eta konpromezua idatziz adieraziz, arauak errespetatuz eta ezarritako prezioaren ordainketa eginez.

  Beste ikastetxe batzuetako ikasleak, hurrengo baldintzetan:
  • Derrigorrezkoa izango da beraien ikastetxeko Guraso Elkarteko bazkide izatea.
  • Ezin izango dute IBAIKIDE Guraso Elkartetik eskolaz kanpoko ekintzei bideratutako dirulaguntzen onurarik izan.
  • Eskolaz kanpoko jardueren ordainketa aurretiaz egin beharko da lauhileko bakoitzean IBAIKIDE Guraso Elkarteari dirusarrera edo transferentzia eginez.
  • Jardueraren baten zozketa beharrezko izango balitz gure ikastetxeko ikasleek lehentasuna izango dute beti.


 5. DERRIGORREZ BETE BEHARRAKO ARAU OROKORRAK
  • Beharrezko izanez gero jardueren hasieran ekintzaren arduradunek parte hartzaile diren ikasleen guraso edo tutoreekin batzar bat egingo dute.
  • Begiraleek, hala uste dutenean, kontatu zuzena izango dute guraso edo tutoreekin, aurrez ekintzaren arduradunak jakinaren gainean jarriz.
  • Jarduera bakoitzean partaide izango diren ikasleek portaera egokia izateko konpromezua hartuko dute, kideak eta begiraleak errespetatuz eta azken hauen jarraibideei kasu eginez.
  • Jarduerak egoki burutu ahal izateko materiale, ekipazio, instalakuntza, altzari eta abar luze bat beharko da. Ikasleak guzti hauek zaintzera behartuta daude. Hauek kalterik jasanez gero, beraien guraso edo tutoreak izango dira kalte-ordainen erantzuleak.
   Ekipazioa beharrezko den jardueretan eta ekipazio hori Guraso Elkartearen jabetzakoa bada, derrigorrezkoa izango da ikaslearen familiak agiri bat zinatzea ekipazioaren itzulketaren konpromezua hartuz behin jarduerak amaitu eta gero.
   Ekipazioa itzultzen ez duten familiek ekipazioak balio duena ordaindu beharko dute.
  • Edozein zalantza, iradokizun, kexa edo erreklamazio idatziz aurkeztu beharko da Guraso Elkarteko Ekintza Osagarrien Batzordeari zuzenduz eta Guraso Elkartearen postontzian utziko da edo emailez bidali (extraescolaesibaiondo@gmail.com), adierazi nahi dena ahalik eta garbien idatziz eta kontaktuan jarri ahal izateko era garbi adieraziz.


 6. DIRULAGUNTZA, PREZIO, IZEN EMATE ETA ORDAINTZEKO ERA
  Guraso Elkarteak eskolaz kanpoko jardueretarako dirulaguntzak era honetan banatuko ditu:
  • Urtero Guraso Elkarteak batzarrean erabakiko du dirulaguntzen zenbatekoa.
  • Beste ikastetxeetako familiek ez dute dirulaguntza hauen eskubiderik izango eta beti ere, beraien ikastetxeko Guraso Elkarteko bazkide izan beharko dira.
  • Ikasle bakoitzak gehienez eskolaz kanpoko 3 jardueretan eman ahal izango du izena.
  • Dirulaguntzaren zenbatekoak EZ du hilabeteko eta umeko 8€-ko (ZORTZI EURO) muga gaindituko.
  Guraso Elkarteak ekintza hauek irabazi asmorik gabe antolatzen ditu. Ekintza bakoitzaren salneurria begiraleen kostuaren, jarduerak funtzionamendu on bat izan dezan beharrezko diren gastuen eta Guraso Elkarteak jarduera horretarako emandako dirulaguntzaren araberakoa izango da.

  Eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzeko derrigorrezkoa izango da eskabide orria zuzen betetzea eta ordainketaren ziurtagiriarekin batera entregatzea ezarritako epean Guraso Elkartearen postontzian edo korreo elektronikoz (ez dira eskutik eskura emandako izen emateak onartuko).

  EZ DIRA EPEZ KANPO ORDAINDUTAKO ESKABIDEAK ONARTUKO.

  Eskolaz kanpoko ekintzak hiru kuotatan kobratuko dira:
  • Lehen ordainketa izen ematea egitean ezarritako epean, plaza erreserbatzeko, Guraso Elkartearen kontu korrontean dirusarrera edo transferentzia bidez. Ezarritako salneurria 30 eurotakoa da.
  • Bigarren ordainketa Irailean egingo da Guraso Elkartearen kontu korrontean diru-sarrera edo transferentzia bidez eta jardueraren prezioaren %50-ekoa izango da.
  • Hirugarren eta azken ordainketa Urtarrilean egingo da eta jardueraren prezioaren %50-ekoa ken 30 euro (plaza erreserbatzean egina) izango da. Ordainketa hau familiek izen emate orrian zehaztutako kontu korrontera helbideratuko da.

  Jardueraren batean talderik irtengo ez balitz ordaindutako dirua itzuliko litzateke.


 7. BAJA ETA ALDAKETAK EKINTZETAN
  Ekintzaren batean izena emateak gurasoen edo tutoreen konpromezua dakar ikasleak jardueran mantentzeko edo jarraitzeko, bestelakoan ezinezkoa baita jarduerak antolakuntza zuzen bat izatea. Ikasleren batek baja emateko aholkatzen den egoerarik egongo balitz, eskaera idatziz egingo litzateke eta Guraso Elkartearen postontzian utziko litzateke edo extraescolaresibaiondo@gmail.com helbide elektronikora igorri.

  Baja horrek ez luke une horretara arte ordaindutakoa itzultzeko eskubiderik emango, muturreko kasuetan izan ezik, eta azken hauetako bat balitz Guraso Elkarteko Batzordeak baloratuko luke.

  Izen emateko epea igaro eta gero jasotako borondatezko bajek ez lukete plazaren erreserbaren dirua itzulketzeko eskubiderik emango.

  KUOTAREN BAT ORDAINDU GABE UZTEA BORONDATEZKO BAJA BEZALA ULERTUKO DA.


  Eskolaz kanpoko jarduerak hasi eta jarduera bat beste bategaitik aldatzeak lehen jardueran borondatezko baja hartzea esan nahi du eta alta berria bigarren jardueran.


 8. JARDUERETATIK KANPORATZEA
  Ikasleren batek behin eta berriro portaera arauak hausten baditu edo instalakuntza eta ikastetxeko materialeen hondatzea nahita eragiten badu, Eskola Kontseiluak, bere talde Iraunkorraren bitartez, ikasle horren kanporatzea erabaki dezake parte hartzen ari zen jardueratik.

  Era berean, ikasle bat kanporatzea erabaki daiteke guraso edo tutoreek derrigorrezko ordainketak ez egiteagaitk. Kasu hauetan kanporatzea Guraso Elkartearen batzarrean onartzea nahiko izango da.


 9. ARAUTEGIAREN BERRITZEA ETA ONARPENA
  Arautegi hau indarrean dagoen araudiak eskatzean alda daiteke edota Eskola Kontseiluak erabakita Guraso Elkartearen batzarrak hala proposatuta.ARAUTEGI HAU IKASTETXEKO ESKOLA KONTSEILUAK ETA GURASO ELKARTEKO BATZORDEAK ONARTUA IZAN ZEN 2016KO APIRILEAN, ETA 2016-2017 IKASTURTEAN JARRIKO DA INDARREAN.
 1. CARACTERISTICAS
  Actividades Extraescolares son aquellas actividades de carácter lúdico-formativo que pretenden cubrir un espacio de ocio necesario en el proceso de aprendizaje de los alumnos/as. Se desarrollan fuera del horario lectivo del colegio y están destinadas principalmente a las familias del centro.

 2. ORGANIZACIÓN
  Las Actividades Extraescolares son planificadas y organizadas por la comisión de extraescolares del AMPA (en adelante AMPA) en colaboración con la Dirección del Colegio.

 3. CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
  La contratación de las empresas o monitores que desarrollan estas actividades será responsabilidad del AMPA.

  En caso de que el número de inscripciones sobrepase el número máximo establecido, tendrán preferencia los alumnos de este centro. Si sigue habiendo más niños que plazas se procederá a hacer un sorteo al que podrá asistir todo el que quiera, previa notificación a los interesados del día y la hora del mismo.

  Asimismo si el número de inscripciones no llega al mínimo, podrá reagruparse, cambiar de día ó eliminar la actividad respetando las normas anteriormente mencionadas. El AMPA decidirá cómo se hacen los grupos con el fin de poder completarlos.

  Será también la AMPA la encargada del seguimiento de las actividades durante el curso escolar, así como de su evaluación final, siempre contando con el apoyo de la Dirección del Centro y la empresa contratada.

 4. PERSONAL QUE PUEDE HACER USO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
  Para hacer uso de las actividades extraescolares será obligatorio ser socio del AMPA, previa solicitud y compromiso escrito por parte de los padres ó tutores, de respetar las normas y atender el pago del precio que se establezca.

  Alumnos de otros centros, en las siguientes condiciones:
  • Será obligatorio que pertenezcan a la AMPA de su centro.
  • No se podrán beneficiar de las subvenciones que desde la AMPA IBAIKIDE se den a las actividades extraescolares.
  • El pago de las actividades extraescolares se tendrá que hacer por adelantado en cada cuatrimestre, mediante ingreso o transferencia a favor del AMPA IBAIKIDE
  • Ante una necesidad de sorteo en alguna actividad, siempre tendrán prioridad los alumnos de nuestro centro.

 5. NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
  • En caso de ser necesario, al comienzo de las actividades se convocara a los padres ó tutores de los alumnos/as participantes, a una reunión con los responsables de la actividad.
  • Los monitores podrán establecer contacto directo con los padres ó tutores, cuando así lo crean conveniente, comunicándolo al responsable de la actividad.
  • Los alumnos/as asistentes a cada actividad se comprometen a mantener un buen comportamiento, a respetar tanto a los compañeros/as como al monitor y a atender sus indicaciones.
  • Para el normal funcionamiento de las actividades se necesitaran una serie de materiales, equipaciones, instalaciones, mobiliario, etc.…, los alumnos/as están obligados a su cuidado. En caso de destrozos en los mismos, serán los padres o tutores los responsables del pago de su reposición.
   En las actividades en las que sea necesaria equipación y dicha equipación sea propiedad del AMPA, será obligatorio por parte de las familias firmar un documento comprometiéndose a la devolución de las mismas al finalizar la actividad.
   Las familias que no devuelvan la equipación deberán pagar el coste de las mismas.
  • Cualquier duda, sugerencia, queja o reclamación se hará por escrito a la atención de la comisión de extraescolares y se depositará en el buzón del AMPA o se enviará por email (extraescolaresibaiondo@gmail.com), haciendo una exposición lo más clara posible y poniendo siempre una forma de contacto. A la mayor brevedad nos pondremos en contacto con vosotros.

 6. SUBVENCIÓN, PRECIO, INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
  El AMPA subvencionará las actividades extraescolares de la siguiente manera:
  • Cada año, el AMPA decidirá en junta la cuantía de la subvención.
  • Las familias de otros centros no tendrán derecho a subvención en ningún caso y deberán ser siempre socias del AMPA de su centro.
  • Cada niño podrá apuntarse a 3 extraescolares como máximo.
  • La cuantía de la subvención NO ha de sobrepasar en ningún caso los 8€ (OCHO EUROS) al mes por actividad y niñ@.
  La AMPA organiza las actividades sin ánimo de lucro. El precio de cada actividad será establecido en función del coste de los monitores que las imparten, de los gastos que tuvieran que soportar para su buen funcionamiento, y de la subvención otorgada por la AMPA para ese curso en extraescolares.

  Para hacer uso de las actividades extraescolares será requisito indispensable rellenar las solicitudes correspondientes y entregarlas junto con el justificante de pago de las mismas, dentro del plazo establecido, en el buzón del AMPA o por correo electrónico (no se aceptarán inscripciones entregadas en mano)

  NO SE ACEPTARAN LAS SOLICITUDES PAGADAS FUERA DEL PLAZO ESTIPULADO EN NINGUN CASO.


  Las actividades extraescolares se cobrarán en tres cuotas:
  • El primer pago al realizar la inscripción en el plazo establecido, para reservar la plaza, mediante ingreso o transferencia a la cuenta del AMPA. El precio establecido es de 30 euros.
  • El segundo pago se realizará durante el mes de Septiembre mediante ingreso o transferencia en la cuenta del AMPA y será del 50% del total de la actividad.
  • El tercer y último pago se cobrará durante el mes de Enero y será del 50% del total de la actividad menos los 30 euros del importe de la reserva. Este pago se GIRARÁ por la cuenta corriente que las familias hayan señalado en la hoja de inscripción.

  En el caso de no salir grupo en alguna actividad se devuelve siempre el dinero.


 7. BAJAS Y CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES
  La inscripción en una actividad implica un compromiso por parte de los padres ó tutores de mantener al alumno/a en la misma, de otra manera resulta imposible su correcta organización. En aquellas circunstancias que aconsejen la baja, ésta se realizará por escrito y se entregará en el buzón del AMPA o por email (extraescolaresibaiondo@gmail.com).

  Esta baja no dará derecho a la devolución de los importes pagados hasta ese momento salvo casos extremos que tendría que valorar la Junta del AMPA.

  Las bajas voluntarias recibidas a partir del final del periodo de inscripción, no tendrán derecho a la devolución del importe de la reserva en ningún caso.

  LA FALTA DE PAGO DE UNA DE LAS CUOTAS SE ENTENDERÁ COMO UNA BAJA VOLUNTARIA.


  Los cambios de actividad extraescolar una vez empezadas las mismas, implicarán la baja voluntaria de la primera actividad y alta nueva en la segunda.


 8. EXCLUSION EN LAS ACTIVIDADES
  Será el Consejo Escolar, a través de su Comisión Permanente, quien podrá determinar la baja forzosa de un alumno/a, cuando éste incumpla de forma reiterada las normas de comportamiento establecidas o se cause un deterioro voluntario de las instalaciones y materiales del Centro.

  También se podrá determinar la baja en una actividad por incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los padres o tutores, en este caso bastará con que se apruebe dicha baja por parte de la junta del AMPA.


 9. APROBACION Y REFORMA DEL REGLAMENTO
  El presente reglamento podrá ser modificado cuando lo exija la normativa vigente, o bien cuando lo decida el Consejo Escolar a propuesta de la Asociación de Padres, a través de su Junta.


ESTE REGLAMENTO FUE APROBADO POR EL CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO Y LA JUNTA DEL AMPA, EN ABRIL DE 2016 Y ENTRARÁ EN VIGOR PARA EL CURSO ESCOLAR 2016-2017