Elkartearen estatutuak/Estatutos de la asociación

LEHENENGO KAPITULUA
  IZENA
 1. artikulua.- 2003ko Ekainaren 11an AS-A-10518-2013 erregistro-zenbakiarekin inskribatutako Vitoria-Gasteizko C.E.P. IBAIONDO L.H.I.ko A.M.P.A. – I.G.E. IBAIKIDE -ko Estatutu hauek aldatu egin dira, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen guraso-elkarteak araupetzen dituen otsailaren 10eko 66/1987 Dekretuan ezarritakoen arabera eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 9. eta 10.13 artikuluetan azaltzen denarekin bat etorriz.
  Elkartea arau hauen mende egongo da: aipatutako elkarteei buruzko legeak, estatutu hauek (legearen aurkakoak ez badira), elkartearen gobernu-organoek behar bezala hartutako erabakiak (legearen edota estatutuen aurkakoak ez badira) eta Eusko Jaurlaritzak onesten dituen erregelamenduzko xedapenak (azken horiek osagarriak izango dira).


 2. ELKARTEAREN HELBURUAK
 3. artikulua.- Elkartearen helburuak honako hauek dira:
  • Gurasoei orientabideak, adorea eta laguntza ematea seme-alaben edo tutoretzapekoen hezkuntzaren inguruko gaietan.
  • Ikastetxearen hezkuntza-jardueretan lankidetza eskaintzea.
  • Ikastetxearen kudeaketan ikasleen gurasoen parte-hartzea sustatzea.
  • Gurasoentzat eta ikasleentzat onuragarriak diren prestakuntza-jarduera osagarriak antolatzea ere elkartearen helburuen artean egongo da; besteak beste, euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko jarduerak eta, indarreko arauak errespetatuz, egin nahi diren jarduera guztiak antolatzea, Estatutuetan hala ezarrita baldin badago.
  Helburu horiek lortzeko, jarduera hauek egingo dira, ezarritako legezko betekizunak bete ondoren: Zuzendaritza batzordean edo elkartekideen batzar orokorran onartutako ekintzak.
  Aurreko paragrafoan azaldutako jarduerak gorabehera, elkarteak, bere xedeak betetzeko, honako hauek egin ahalko ditu:
  • Helburuak betetzeko edo horretarako baliabideak biltzeko era guztietako jarduera ekonomikoak gauzatu.
  • Era guztietako ondasunak edozein tituluren bidez eskuratu eta eduki, eta mota guztietako egintzak eta kontratuak egin.
  • Nolanahiko ekintzak burutu, betiere legeekin eta Estatutuekin bat etortzekotan.

 4. ELKARTEAREN EGOITZA
 5. artikulua.- Elkarte honen egoitza helbide honetan egongo da: kalea: Tarragona, zk.: 9, herria: Vitoria-Gasteiz, probintzia: Araba, PK: 01010
  Elkarteak beste lokal batzuk ere eduki ditzake Autonomia Erkidegoan, Batzar Orokorrak hala erabakitzen badu.


 6. LURRALDE EREMUA
 7. artikulua.- Elkarteak nagusiki lurralde-eremu honetan gauzatuko ditu bere zereginak: Arabako probintzian


 8. IRAUPENA ETA DEMOKRAZIA-ARAUA
 9. artikulua.- Ikartea iraunkorra izateko eratu da, eta IV. kapituluan esaten den bezala ezohiko batzar orokorrean hartutako erabaki bidez baino ezingo da desegin, edo legeetan aurreikusitako arrazoiren batengatik.
  Elkartearen funtzionamendua eta barne-antolamendua demokratikoa izango da, eta pluraltasuna erabat errespetatuko da. Erabat deusezak izango dira elkartzeko oinarrizko eskubidearen alderdietako edozein betetzen ez duten itunak, estatutu-xedapenak eta erabakiak.


 10. BIGARREN KAPITULUA

  AGINTE- ETA ADMINISTRAZIO-ORGANOAK
 11. artikulua.- Elkartearen agintea eta administrazioa kide anitzeko organo hauen esku egongo da:
  • Elkartekideen Batzar Orokorra izango da organo gorena.
  • Zuzendaritza Batzordea izango da kide anitzeko zuzendaritza-organo iraunkorra.

 12. BATZAR NAGUSIA
 13. artikulua.- Batzar Orokorra elkartekide guztiek osatzen dute, eta organo honen bidez adierazten dira elkartekideen nahiak.
  Batzar Orokorraren ahalmenak:
  1. Elkartearen jarduera-plan orokorra onartzea.
  2. Urteko kontuak eta hurrengo ekitaldiko aurrekontua aztertu eta onartzea.
  3. Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa onartzea.
  4. Estatutuak aldatzea.
  5. Elkartea desegitea.
  6. Lehendakaria, idazkaria, diruzaina eta kide anitzeko aginte-organoko gainontzeko kideak, baldin badaude, izendatzea eta kargutik kentzea; eta horiek guztiak ikuskatu eta kontrolatzea.
  7. Beste elkarte batzuekin batera federazioak eta konfederazioak osatzea, edota horietatik ateratzea.
  8. Ondasun higiezinak erabili edo besterentzeko erabakiak hartzea.
  9. Aginte-organoko kideei ordaindu egin behar zaiela erabakitzea, hala komeni bada.
  10. Kuota arruntak eta bereziak ezartzea. Ahalmen hau, hala ere, Batzar Orokorrak aginte-organoari eskuordetu diezaioke horretarako bereziki hartutako erabakiaren bidez.
  11. Elkartekideak behin betiko kanporatzeko erabakia hartzea.
  12. Beste organo sozialen bati esleitu gabeko beste edozein eskumen.

 14. artikulua.- Batzar Orokorrak ohiko bilkurak eta ezohiko bilkurak egingo ditu.


 15. artikulua.- Batzar Orokorrak gutxienez urtean behin, lehenengo hiruhilekoan, egin beharko du ohiko bilkura, 7. artikuluko a), b) eta c) idatz-zatietan zehaztutako erabakiak hartze aldera.


 16. artikulua.- Batzar Orokorra Zuzendaritza Batzordeak erabakitzen duenean bilduko da ezohiko bilkuran, bere ekimenez edota elkartekideen % 25ek eskatu duelako. Bilkura eskatzeko arrazoiak eta helburuak azaldu beharko dira baina, nolanahi ere, honako gaiak aztertzeko eta erabakitzeko bilduko da:
  1. Estatutuak aldatzea.
  2. Elkartea desegitea

 17. artikulua.- Batzar Orokorra biltzeko deialdiak idatziz egin behar dira, eta bilkuren tokia, eguna eta ordua adierazi beharko dira, bai eta gai-zerrenda ere, eztabaidatuko diren gaien aipamen zehatzarekin. Deialdia egiten denetik gutxienez bost egun pasatu beharko dira bilkura lehen deialdian egiteko. Hala badagokio, bigarren deialdiaren data eta ordua ere adieraz daitezke. Dena dela, deialdi batetik bestera gutxienez ordu erdiko tartea utzi beharko da.
  Batzar orokorrak, ohikoak nahiz ezohikoak, lehenengo deialdian balio osoz eratuta geratuko dira botoa emateko eskubidea duten elkartekideen herena bertaratzen bada; eta bigarren deialdian, botoa emateko eskubidea duten elkartekideen kopurua edozein dela ere.


 18. artikulua.- Batzar Orokorraren erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, hau da, bertaratuen nahiz ordezkatuen baiezko botoak ezezkoak baino gehiago direnean. Hala ere, batzarrean parte hartzen dutenen edo ordezkatuta daudenen gehiago absolutua (erdiak + 1) beharko da erabaki hauek hartzeko:
  1. Elkartea desegitea.
  2. Estatutuak aldatzea.
  3. Ondasunak erabili edo besterentzea.
  4. Ordezkaritza-organoko kideei ordaintzea.

 19. artikulua.- Elkartekideek batzar orokorretan beraiek ordezkatzeko ahalmena eman ahal izango diote beste edozein elkartekideri. Ordezkaritza hori idatziz emango da, eta batzarreko idazkariaren esku egon beharko da bilkura hasi baino lehen. Elkartearen egoitza dagoen herritik kanpo bizi diren elkartekideek ordezkaritza beste norbaiten esku uzteko agiria postaz bidali dezakete.


 20. ZUZENDARITZA-BATZORDEA
 21. artikulua.- Zuzendaritza Batzordea da Batzar Orokorraren xedapen eta zuzentarauei jarraikiz elkartearen interesak kudeatu eta ordezkatzen dituen organoa. Elkartekideek baino ezingo dute osatu ordezkaritza-organoa.
  Zuzendaritza Batzordea osatuko dutenak honakoak izango dira: Lehendakaria, lehendakariordea (ez-derrigorrezkoa), idazkaria, diruzaina eta gehienez ere sei batzordekideak.


 22. artikulua.- Zuzendaritza Batzordeko kideren bat bilera horietara 5 aldiz jarraian, edo, tarteka 10 aldiz agertzen ez bada, dagokion kargua utzi egin beharko du, hutsegite horiek ez baditu arrazoitzen.

 23. artikulua.- Batzar Orokorrak hautatuko ditu Zuzendaritza Batzordeko kargudunak. Kargu horiek 2 urterako izendatuko dira Batzordeak berariaz baliogabetu ezean. Kargudun berbera behin eta berriro hautatu ahal izango da.


 24. artikulua.- Zuzendaritza Batzordeko kide izateko, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek baldintza hauek bete beharko dituzte nahitaez:
  1. Adin nagusikoa izatea, eskubide zibil guztien jabe izatea, eta indarrean dauden legeetan ezarritako bateraezintasun-arrazoirik ez izatea.
  2. Estatutuetan aurreikusitako moduan izendatua izatea.
  3. Erakundeko elkartekidea izatea.


 25. artikulua.- Zuzendaritza Batzordeko kide izateko, lehendabizi, Batzorde Orokorrak izangaia hautatu behar du eta, gero, izendatu horrek kargua onartu behar du.
  Zuzendaritza Batzordeko kideen dieta eta gastuak ordaintzea erabaki dezake Batzar Orokorrak.


 26. artikulua.- Zuzendaritza Batzordeko kideek kasu hauetan utziko dituzte karguak:
  1. Agintaldiaren amaiera.
  2. Dimisioa.
  3. Elkartekide izateari uztea, edo kargua betetzeko ezintasun-arrazoiak edukitzea.
  4. Estatutu hauetako 16. artikulua aplikatuz, Batzar Orokorrak kargua baliogabetzea erabakitzea.
  5. Heriotza.
  “a)” idatz-zatian agertzen dena baldin bada kargua uzteko arrazoia, Zuzendaritza Batzordeko kideek jardunean jarraituko dute lehenengo batzar orokorra egin arte. Batzar horretan aukeratuko dira kargudun berriak.
  b), c), d) eta e) idatz-zatietan agertzen dena baldin bada arrazoia, hutsik gelditutako kargua betetzeko norbait behin-behingoz izendatuko du Zuzendaritza Batzordeak, eta Batzar Orokorrak erabakiko du izendapena onetsi ala ez. Ezetsi egiten badu, behar diren kargu-izendapenak egingo ditu.
  Organo honen osaeran egiten diren aldaketa guztien berri emango zaio Elkarteen Erregistroari.


 27. artikulua.- Honako hauek dira Zuzendaritza Batzordearen zereginak:
  1. Elkartearen eguneroko kudeaketaz arduratzea, Batzar Orokorraren jarraibideekin bat etorriz eta haren kontrolpean.
  2. Elkarteak aurrera eramango dituen ekintzen egitaraua egitea.
  3. Gastu eta sarreren urteko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoera-orria Batzar Orokorrari aurkeztea, hark onar ditzan.
  4. Batzar Orokorraren bileretako gai-zerrendak egitea, eta ohiko nahiz ezohiko batzar orokorretarako deialdiak egitea erabakitzea.
  5. Elkartekideek egiten dituzten proposamen eta iradokizunei erantzutea eta horien inguruan hartu beharreko neurriak hartzea.
  6. Estatutu hauetako aginduak interpretatzea eta Estatutuetako hutsuneak betetzea, betiere elkarteen inguruan indarrean dauden legeekin bat etorriz.
  7. Batzar Orokorrak berariazko erabakien bidez ematen dizkion eskumenak erabiltzea, betiere ez badira haren eskumen esklusibokoak.

 28. artikulua.- Zuzendaritza Batzordearen bilkurak lehendakariak erabaki edo batzordekide batek eskatzen duen bakoitzean egingo dira. Bilkurako buru lehendakaria izango da, ez balego, lehendakariordea; eta horien faltan, batzordekide zaharrena.
  Batzordeak hartutako erabakiak baliozkoak izateko, biltzen diren batzordekideen gehiengoak aldeko botoa eman behar du. Horretarako, gutxienez batzordekideen kopuruaren erdiak egon beharko du bilkuran. Berdinketarik egonez gero, lehendakariaren kalitateko botoa izango da erabakiko duena.
  Idazkariak bilera-aktak egingo ditu eta akta horiek gero dagokion liburuan transkribatuko dira.


 29. ZUZENDARITZA BATZORDEKO KARGUAK

  BATZORDEBURUA
 30. artikulua.- Lehendakariak beregain hartuko du elkartearen legezko ordezkaritza, eta Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Orokorrak hartutako erabakiak gauzatuko ditu. Era berean, aipaturiko bi organo horietako lehendakaria izango da.


 31. artikulua.- Lehendakariak honako hauek denak egiteko ahalmena izango du:
  1. Zuzendaritza Batzordearen eta Batzar Orokorraren bilera-deiak egin, bilerak bukatutzat eman, bileretan sortzen diren eztabaidak bideratu, eta boto-berdinketa gertatuz gero kalitate-botoarekin erabakitzea.
  2. Elkartearen ekintzen egitasmoa Zuzendaritza Batzordeari proposatzea eta elkartearen zereginak bultzatu eta bideratzea.
  3. Baliotasunez erabakitako ordainketak egiteko agintzea.
  4. Sortzen diren premiazko arazoak konpontzea, eta egiten den lehenengo bilkuran Zuzendaritza Batzordeari horren berri ematea.
  5. Batzar Orokorrak berariazko erabaki bidez ematen dizkion eskumenak erabiltzea, betiere ez badira haren eskumen esklusibokoak.

 32. BURUORDETZA (HALAKORIK BADA)
 33. artikulua.- Lehendakariordeak lehendakariari lagunduko dio, eta lehendakariak aldi batean bere kargua bete ezin badu, lehendakariordeak ordezkatuko du. Era berean, lehendakariak berariaz eskuordetzen dizkion ahalmen guztiak izango ditu.


 34. IDAZKARITZA
 35. artikulua.- Idazkariari dagokio, zehazki, elkartean sartzeko eskabideak jaso eta izapidetzea, fitxategia eta elkartekideen Erregistro Liburua zaintzea, eta Akta Liburuaren zaintzaren eta idazketaren ardura izatea.
  Era berean, elkarteen arloan indarrean dauden legezko xedapenak betetzeaz arduratuko da, erakundearen agiri ofizialak zainduz, elkartearen liburuen eta artxiboen edukia egiaztatuz eta Zuzendaritza Batzordeko izendapenen eta egoitza sozialaren aldaketen berri emateko egin beharreko jakinerazpenak eginez agintari eskudunari.


 36. DIRUZAINTZA
 37. artikulua.- Egindako diru-sarrera eta ordainketen berri emango du diruzainak, eta diru-sarrera eta gastuen urteroko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoera ere jakinaraziko du. Horiek guztiak Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu behar dizkio, eta horrek Batzar Orokorrari, hark onartu ditzan.


 38. BATZORDEKIDEAK (HALAKORIK BADA)
 39. artikulua.- Batzordekideek Zuzendaritza Batzordeko kide gisa duten karguari dagozkion betebeharrak izango dituzte (elkartearen zuzendaritza eta kudeaketa arrunta), batzordeak berak ematen dizkienaz gain.


 40. HIRUGARREN KAPITULUA

  ELKARTEKIDEAK: ONARTUAK IZATEKO BALDINTZA ETA PROZEDURAK, ETA ELKARTEKIDE-MOTAK
 41. artikulua.- Elkartekide izan nahi eta baldintza hauek betetzen dituzten guztiak izan daitezke elkarteko elkartekide:
  • Adin nagusikoa edo adingabe emantzipatua izatea, norberaren eskubideak erabiltzeko inolako lege-baldintzaren menpe ez egotea eta ebazpen judizial irmoaren bidez eskubideen erabilera mugatuta ez edukitzea.
  • Seme/alaba edo tutoretzapekoa ikastetxean eskolatuta edukitzea.

 42. artikulua.- Elkartean sartu nahi duenak idatziz aurkeztu beharko du bere eskabidea, bi elkartekideren sinadurarekin eta lehendakariari zuzenduta. Lehendakariak eskaeraren berri emango dio Zuzendaritza Batzordeari, eta horrek erabakiko du eskabidea egin duena elkartean onartu ala ez. Erabakiaren aurkako gorako errekurtsoa jar dakioke Batzar Orokorrari.


 43. ELKARTEKIDEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
 44. artikulua.- Hauek dira elkartekideen eskubideak:
  1. Elkarteei buruzko Legearen edo Estatutuen kontrako erabaki eta jardunak inpugnatzea, inpugnatutako erabakiaren edukia ezagutu duten edo ezagutzeko aukera izan duten egunetik egutegiko 40 eguneko epean.
  2. Elkartearen gobernu- eta ordezkaritza-organoen osaerari, elkartearen kontu-egoerari eta elkartearen jarduerei buruzko informazioa jasotzea.
  3. Elkarteko beste elkartekideen nortasuna, diru-sarreren eta gastuen egoera, eta elkartearen ekintzen garapenaren berri edozein unetan izatea, datu pertsonalak babesteko arautegian aurreikusitako moduan.
  4. Batzar orokorretarako deiak jasotzea, batzar orokorretara joan eta hitz egin eta botoa emateko eskubidea erabiltzea, eta eskubide hori beste elkartekideren baten esku utzi ahal izatea.
  5. Elkartearen Estatutu hauen arabera, elkarteko zuzendaritza-organoetan parte hartzea eta organo horietarako hautatzaile nahiz hautagai izatea.
  6. Indarrean dauden legeetan zehaztutako elkartekideen fitxategian agertzea, eta elkartearen ikurra, baldin badu behintzat, erabiltzea.
  7. Estatutuen eta, egonez gero, barne-araudiaren ale bana edukitzea, eta zuzendaritza-organoei eskakizunak eta kexak aurkeztea.
  8. Talde-ekintza sozialetan parte hartzea, eta elkartekideentzako tresnak erabiltzea (elkartearen egoitza, liburutegiak, eta abar).
  9. Elkartekideari diziplinazko neurriak ezarri aurretik, elkartekideak idatziz adierazitakoa kontuan hartzea eta neurri horiek hartzea eragin duten arrazoiei buruzko azalpenak jasotzea. Neurriak hartzeko arrazoiak elkartekideei dagozkien betebeharrak ez betetzean soilik oinarritu daitezke.
  10. Edozein unetan baja ematea. Hala ere, hartu bai baina bete gabe dituzten konpromisoak bete beharko dituzte.

 45. artikulua.- Elkartekideen eskubideak:
  1. Elkartearen helburuekin bat etortzea eta helburu horiek betetzen laguntzea.
  2. Kuotak, derramak eta Estatutuen arabera elkartekide bakoitzari dagozkion bestelako ekarpenak ordaintzea.
  3. Estatutuetatik eratorritako bestelako betebeharrak betetzea.
  4. Elkarteko zuzendaritza-organoek baliotasunez hartutako erabakiei men egin eta erabaki horiek betetzea.

 46. ELKARTEKIDE IZATEARI UZTEA
 47. artikulua.- Elkartekide izateari uzteko arrazoiak honakoak izango dira:
  1. Seme/alabari edo tutoretzapekoari ikastetxean baja ematea.
  2. Hil egitea.
  3. Elkartekidea bere borondatez joatea.
  4. Arrazoi hauengatik, elkartekide izateari uzteko zigorra jasotzea: Estatutuotatik eratorritako betebeharrak eta Batzar Orokorrak edo Zuzendaritza Batzordeak baliotasunez hartutako erabakietan ezarritako betebeharrak nahita eta larriki behin eta berriz hausteagatik.

 48. ZEHAPEN ARAUBIDEA
 49. artikulua.- Elkartekideek behin eta berriz hausten badituzte Estatutuak edo Batzar Orokorrak nahiz Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabakiak, Zuzendaritza Batzordeak elkartekide horiek zigortu ahal izango ditu.
  15 egunetik hilabetera eskubideak kentzetik hasi eta elkartetik betiko kanporatzera arteko zigorra ezar daiteke, ondorengo artikuluek adierazitako moduan.
  Horretarako, zigorgarriak izan daitezkeen jokabideak aztertzeko ikerketa egin dadila erabaki dezake lehendakariak. Ikerketaren instrukziogilea idazkaria izango da, eta berak proposatuko dizkio Zuzendaritza Batzordeari hartu beharreko neurriak.
  Zigorra ezartzeko ahalmena Zuzendaritza Batzordeak izango du, idazkariak ez du horretan parte-hartzerik izango (instrukziogilea delako), eta zigorra ezarri aurretik interesdunari entzunaldia eskainiko zaio. Zigortzeko erabakia arrazoitu egin beharko da beti, eta erabaki horren aurkako errekurtsoa jarri ahalko zaio Batzar Orokorrari.


 50. artikulua.- Elkartekideren batek elkartetik kanporatua izateko moduko ustezko egintzaren bat egiten badu, hau da, Estatutuotatik eratorritako betebeharrak eta Batzar Orokorrak edo Zuzendaritza Batzordeak baliotasunez hartutako erabakietan ezarritako betebeharrak nahita eta larriki behin eta berriz hausten baditu, gertaeren berri izatearren, lehendakariak idazkariari agindu diezaioke aurretiazko eginbide zehatz batzuk egin ditzala, behar den informazioa jasotzeko. Eginbide horiek ikusita, lehendakariak jarduerak artxibatzeko agintzea edo elkartetik kanporatzeko zigor-espedienteari hasiera ematea erabaki dezake.


 51. artikulua.- Elkartetik kanporatzeko zigor-espedientea hasten bada, idazkariak, gertakariak egiaztatu ondoren, idatzi bat bidaliko dio interesdunari, leporatzen zaizkion karguen berri emateko. Kargu horiei erantzuteko, interesdunak bere aldeko arrazoiak azaldu ahal izango ditu hamabost eguneko epean. Epe hori amaituta, edonola ere, Zuzendaritza Batzordearen lehenengo bilkurako gai-zerrendan sartuko da kasua, eta batzordeak hartuko du erabakia. Erabakian ez du botorik izango espedienteko instrukziogilea izan den idazkariak.
  Elkartetik kanporatzeko erabakia interesdunari jakinaraziko zaio eta, era berean, hurrengo ezohiko batzar orokorrean errekurtsoa aurkez dezakeela azalduko zaio. Hiru hilabeteren barruan batzarrik egiten ez bada, batzar bat egin beharko da horretarako bakarrik. Bitartean, Zuzendaritza Batzordeak inputatuari elkartekide-eskubideak etetea erabaki ahal izango du, eta Zuzendaritza Batzordeko kide bada, kargu hori utzarazi beharko dio.
  Batzar Orokorrari kanporatzeko espedientea aurkeztuz gero, idazkariak espedientearen laburpena egingo du, Zuzendaritza Batzordeak interesdunak aurkeztutako idatziaren eta egintzen berri zehatza Batzar Orokorrari eman ahal izateko, azken horrek dagokion erabakia har dezan.


 52. artikulua.- Kanporatzeko erabakia arrazoitu egin behar da beti, eta erabaki hori interesdunari jakinarazi behar zaio. Interesdunak, eskubideaz baliatuz, auzitegietara jo ahal izango du bere ustez erabakia legearen edo Estatutuen aurkakoa bada.


 53. artikulua.- Elkartekideren bati kanporaketaren berri ematerakoan —berak nahi izanda edo zigorra ezarri zaiolako— bete gabe dituen betebeharrak bete ditzala eskatuko zaio.


 54. LAUGARREN KAPITULUA

  SOZIETATE ONDAREA ETA AURREKONTU-ARAUAK
 55. artikulua.- Elkartearen sozietate ondarea ................... eurokoa da.
  Elkarteak, bere jarduerak aurrera eramateko, diru-baliabide hauek aurreikusten ditu:
  1. Ondare-ekarpenak.
  2. Erabakitzen diren aldizkako kuotak.
  3. Elkartearen ondasun eta eskubideetatik datozen emaitzak, eta legez jasotzen dituen diru-laguntzak, legatuak eta dohaintzak.
  4. Zuzendaritza Batzordeak Estatutuen helburuak lortzeko egin beharrekotzat jotzen dituen jarduera zilegietatik datozen diru-sarrerak.
  Elkarte- eta ekonomia-ekitaldia urtekoa izango da, eta urte bakoitzeko Ekainaren 30ean itxiko da.

 56. artikulua.- Jarduera ekonomikoak gauzatuz (zerbitzuak ematea barne) elkarteak lortzen dituen irabaziak bere helburuak betetzeko baino ez dira erabili beharko. Inola ere ezingo dira elkartekideen artean banatu, ez eta haien ezkontideen edota haiekin antzeko afektibitate-harremanean bizi diren pertsonen artean eta haien senideen artean ere. Ezingo zaizkie, halaber, irabazteko asmoa duten pertsona juridiko edo fisikoei doan laga.


 57. BOSGARREN KAPITULUA

  ESTATUTUAK ALDATZEA
 58. artikulua.- Estatutuak aldatzea propio horretarako deitutako elkartekideen ezohiko batzar orokorrean erabaki behar da. Zuzendaritza Batzordeak hiru elkartekidek osatutako batzorde-txostengile bat izendatuko du, aldaketa-egitasmoa idazteko. Egitasmo hori Zuzendaritza Batzordeak ezarritako jarraibideen arabera egingo da, eta batzorde berak jarriko du egitasmoa amaitzeko epea.


 59. artikulua.- Aldaketa-egitasmoa epe barruan idatzi eta gero, lehendakariak Zuzendaritza Batzordearen hurrengo bilkurako gai-zerrendan sartuko du. Zuzendaritza Batzordeak egitasmoa onartuko du edo, bestela, lantaldeari itzuliko dio, berriz aztertu dezan.
  Egitasmoa onartuz gero, Zuzendaritza Batzordeak hurrengo batzar orokorreko gai-zerrendan sartzea erabakiko du edo, bestela, batzar orokor berezi baterako deia egitea.


 60. artikulua.- Batzarrerako deiarekin batera, Estatutuetako aldaketen testua bidaliko da, elkartekideek egoki iruditzen zaizkien zuzenketak Idazkaritzan aurkeztu ahal izateko. Zuzenketa horiek Batzar Orokorrari helaraziko zaio, batzarra egin baino zortzi egun lehenago jaso badira Idazkaritzan.
  Zuzenketak banaka nahiz taldeka egin daitezke, idatziz, eta aukerako beste testu bat izan beharko dute. Zuzenketak bozkatu ostean, Batzar Orokorrak Estatutuak aldatzeko erabakia hartuko du, eta Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatzen denetik aurrera baino ez du eragina izango hirugarrenengan.


 61. SEIGARREN KAPITULUA

  ELKARTEA DESEGITEA ETA ELKARTE-ONDAREAREN ZERTARAKOA
 62. artikulua.- Elkartea kasu hauetan desegingo da:
  1. Elkartekideek hala nahi dutelako. Nahi hori horretarako bildutako ezohiko batzar orokorrean azaldu beharko da.
  2. Estatutuetan finkatutako epea edo baldintza bete delako.
  3. Beste elkarte batek xurgatu duelako edo beste elkarte batzuekin bat egin duelako.
  4. Legez ezarritako gutxieneko elkartekide-kopururik ez duelako.
  5. Epai irmo batek elkartea desegitea agintzen duelako.
  6. Elkartearen helburuak betetzea ezinezkoa delako.


 63. artikulua.- Elkartea deseginez gero, desegiteko erabakia hartu duen Ezohiko Batzar Orokorrak Kitapen Batzordea izendatuko du, dagoen diruaz arduratu dadin.
  Elkartekideekiko eta besteekiko elkarte-betebeharrak bete ondoren, geratzen den elkarte-ondarea, geratzen bada behintzat, irabazi-asmorik gabeko erakunde bati edo irabazi-asmorik gabeko ekimenen bati eman beharko zaio.


 64. AZKEN XEDAPENA

  Estatutu hauek garatzeko asmoz, Batzar Orokorrak barne-araudia onartu ahal izango du, baina horrek inolaz ere ez ditu Estatutuetako aginduak aldatuko.

CAPÍTULO PRIMERO
  DENOMINACIÓN
 1. Artículo - Los presentes Estatutos de la A.M.P.A. - I.G.E. IBAIKIDE DE C.E.P. IBAIONDO L.H.I. de Vitoria-Gasteiz, nº de Registro AS-A-10518-2003 inscrita con fecha 11 De Junio de 2003 han sido modificados de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y Decreto 66/1987, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco
  Dicha Asociación se regirá por los preceptos de las citadas Leyes de Asociaciones, por los presentes Estatutos en cuanto no estén en contradicción con la Ley, por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no sean contrarios a la Ley y/o a los Estatutos, y por las disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno Vasco, que solamente tendrán carácter supletorio.


 2. FINES QUE SE PROPONE
 3. Artículo - Los fines de esta Asociación son:
  • Orientar, estimular y asistir a los padres y madres en todo lo relacionado con la educación de sus hijos/as o pupilos/as.
  • Colaborar en las actividades educativas del Centro.
  • Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del Centro.
  • Asimismo, constituirán fines de esta Asociación, la organización de actividades formativas complementarias en beneficio de padres y alumnos, entre ellas las encaminadas al fomento de la lengua y cultura vasca, y los que, respetando la normativa en vigor, decidan asumir, cuando así se establezca en los Estatutos.
  Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, las siguientes actividades: Aquellas que la junta directiva o la asamblea general de socios consideren oportunas.
  Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, la Asociación, para el cumplimiento de sus fines podrá:
  • Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo.
  • Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar actos y contratos de todo género.
  • Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos.

 4. DOMICILIO SOCIAL
 5. Artículo - El domicilio principal de esta Asociación estará ubicado en C.E.P. IBAIONDO L.H.I. calle Tarragona nº 9 de Vitoria-Gasteiz C.P.01010
  La Asociación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando lo acuerde la Asamblea General.


 6. ÁMBITO TERRITORIAL
 7. Artículo - El ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus funciones comprende la provincia de Alava


 8. DURACIÓN Y CARÁCTER DEMOCRÁTICO
 9. Artículo - La Asociación se constituye con carácter permanente, y sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria según lo dispuesto en el Capítulo VI o por cualquiera de las causas previstas en las Leyes.
  La organización interna y el funcionamiento de la Asociación deberán ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación.


 10. CAPÍTULO SEGUNDO

  ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
 11. Artículo - El gobierno y administración de la Asociación estarán a cargo de los siguientes órganos colegiados:
  • La Asamblea General de Socios/as, como órgano supremo.
  • La Junta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente.

 12. LA ASAMBLEA GENERAL
 13. Artículo - La Asamblea General, integrada por la totalidad de socios/as, es el órgano de expresión de la voluntad de éstos/as.
  Son facultades de la Asamblea General:
  1. Aprobar el plan general de actuación de la asociación
  2. El examen y la aprobación de las cuentas anuales y del presupuesto del ejercicio siguiente.
  3. Aprobar la gestión de la Junta Directiva
  4. La modificación de estatutos.
  5. La disolución de la asociación.
  6. La elección y el cese del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, si lo hubiere, de los demás miembros del órgano de gobierno colegiado, así como su supervisión y control.
  7. Los actos de federación y confederación con otras asociaciones, o el abandono de alguna de ellas.
  8. La aprobación de la disposición o enajenación de bienes inmuebles.
  9. El acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de gobierno, en su caso.
  10. La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias, si bien esta facultad podrá ser delegada por la Asamblea General al órgano de gobierno mediante acuerdo expreso.
  11. La adopción del acuerdo de separación definitiva de las personas asociadas.
  12. Cualquier otra competencia no atribuida a otro órgano social.

 14. Artículo - La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.


 15. Artículo - La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez al año, dentro del primer trimestre, a fin de adoptar los Acuerdos previstos en el artículo 7º-a), b) y c).


 16. Artículo - La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia iniciativa, o porque lo solicite el 25% de las personas asociadas, indicando los motivos y fin de la reunión y, en todo caso, para conocer y decidir sobre las siguientes materias:
  1. Modificaciones Estatutarias.
  2. Disolución de la Asociación.

 17. Artículo - Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos cinco días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera, la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
  Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria, cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número personas asociadas con derecho a voto.


 18. Artículo - Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán una mayoría absoluta (mitad + 1) de las personas presentes o representadas, los siguientes acuerdos:
  1. La disolución de la asociación.
  2. La modificación de estatutos.
  3. La disposición o enajenación de bienes.
  4. La remuneración de los miembros del órgano de representación.

 19. Artículo - Los socios/as podrán otorgar su representación, a los efectos de asistir a las Asambleas Generales, en cualquier otro socio/a. Tal representación se otorgará por escrito, y deberá obrar en poder del Secretario/a de la Asamblea, antes de celebrarse la sesión. Los socios/as que residan en ciudades distintas a aquélla en que tenga su domicilio social la Asociación, podrán remitir por correo el documento que acredite la representación.


 20. LA JUNTA DIRECTIVA
 21. Artículo - La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.
  La Junta Directiva estará integrada por Presidente, Vicepresidente (opcional), Secretario, tesorero y un máximo de seis vocales.


 22. Artículo - La falta de asistencia a las reuniones señaladas, de los/as miembros de la Junta Directiva, durante 5 veces consecutivas o 10 alternas sin causa justificada, dará lugar al cese en el cargo respectivo.

 23. Artículo - Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y durarán un período de 2 año/s, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección.


 24. Artículo - Para pertenecer a la Junta Directiva serán requisitos indispensables para las personas físicas y para los representantes de las personas jurídicas:
  1. Ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
  2. Ser designado/a en la forma prevista en los Estatutos.
  3. Ser socio/a de la Entidad.


 25. Artículo - El cargo de miembro de la Junta Directiva se asumirá cuando, una vez designado/a por la Asamblea General, se proceda a su aceptación o toma de posesión.
  La Asamblea General podrá establecer, en su caso, el abono de dietas y gastos de los miembros de la Junta Directiva.


 26. Artículo - Los miembros de la Junta Directiva cesarán en los siguientes casos:
  1. Expiración del plazo de mandato.
  2. Dimisión.
  3. Cese en la condición de socio/a, o incursión en causa de incapacidad.
  4. Revocación acordada por la Asamblea General en aplicación de lo previsto en el artículo 16 de los presentes Estatutos.
  5. Fallecimiento.
  Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el apartado a), los miembros de la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la celebración de la primera Asamblea General, que procederá a la elección de los nuevos cargos.
  En los supuestos b), c), d) y e), la propia Junta Directiva proveerá la vacante mediante nombramiento provisional, que será sometido a la Asamblea General para su ratificación o revocación, procediéndose, en este último caso, a la designación correspondiente.
  Todas las modificaciones en la composición de este órgano serán comunicadas al Registro de Asociaciones.


 27. Artículo - Las funciones de la Junta Directiva son:
  1. Dirigir la gestión ordinaria de la Asociación, de acuerdo con las directrices de la Asamblea General y bajo su control.
  2. Programar las actividades a desarrollar por la Asociación.
  3. Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de gastos e ingresos, así como el estado de cuentas del año anterior.
  4. Confeccionar el Orden del Día de las reuniones de la Asamblea General, así como acordar la convocatoria de las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias.
  5. Atender las propuestas o sugerencias que formulen los socios/as, adoptando al respecto, las medidas necesarias.
  6. Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, sometiéndose siempre a la normativa legal vigente en materia de asociaciones.
  7. Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea General mediante Acuerdo expreso, siempre que no sean de su exclusiva competencia.

 28. Artículo - La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine la Presidencia, bien a iniciativa propia, o a petición de cualquiera de sus componentes. Será presidida por el/la Presidente/a, y en su ausencia, por el/la vicepresidente/a, si lo hubiera, y en ausencia de ambos, por el/la miembro de la Junta que tenga más edad.
  Para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría de votos de las personas asistentes, requiriéndose la presencia de la mitad de los/las miembros. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.
  De las sesiones, el/la Secretario/a levantará acta que se transcribirá al Libro correspondiente.


 29. CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

  PRESIDENCIA
 30. Artículo - El/La Presidente/a de la Asociación asume la representación legal de la misma, y ejecutará los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, cuya presidencia ostentará respectivamente.


 31. Artículo - Corresponderán al Presidente/a las siguientes facultades:
  1. Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea General, dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir un voto de calidad en caso de empate de votaciones.
  2. Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva, impulsando y dirigiendo sus tareas.
  3. Ordenar los pagos acordados válidamente.
  4. Resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter urgente, dando conocimiento de ello a la Junta Directiva en la primera sesión que se celebre.
  5. Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea General mediante Acuerdo expreso, salvo que sean de competencia exclusiva de la misma.

 32. VICEPRESIDENCIA (SI LA HUBIERA)
 33. Artículo - El/La Vicepresidente/a asumirá las funciones de asistir al Presidente/a y sustituirle en caso de imposibilidad temporal de ejercicio de su cargo. Asimismo, le corresponderán cuantas facultades delegue en él o ella, expresamente, la Presidencia.


 34. SECRETARÍA
 35. Artículo - Al Secretario/a le incumbirá de manera concreta recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, llevar el fichero y el Libro de Registro de Socios/as, atender a la custodia y redacción del Libro de Actas.
  Igualmente, velará por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de Asociaciones, custodiando la documentación oficial de la Entidad, certificando el contenido de los Libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen a la autoridad competente las comunicaciones preceptivas sobre designación de Juntas Directivas y cambios de domicilio social.


 36. TESORERÍA
 37. Artículo - El/La Tesorero/a dará a conocer los ingresos y pagos efectuados, formalizará el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior, que deben ser presentados a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la Asamblea General.


 38. VOCALES (SI LOS HUBIERA)
 39. Artículo - Los/las Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva (dirección y gestión ordinaria de la asociación), y así como las que la propia junta las encomiende.


 40. CAPÍTULO TERCERO

  DE LOS SOCIOS/AS: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y CLASES
 41. Artículo - Pueden ser miembros de la Asociación aquéllas personas que así lo deseen y reúnan las condiciones siguientes:
  • Ser mayor de edad o menor emancipado, y no estén sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio de su derecho, ni tengan limitada su capacidad en virtud de resolución judicial firme.
  • Tener hijo/a o pupilo escolarizado en el centro.

 42. Artículo - Quienes deseen pertenecer a la Asociación, lo solicitarán por escrito avalado por dos socios/as y dirigido al Presidente/a, quien, dará cuenta a la Junta Directiva, que resolverá sobre la admisión o inadmisión, pudiéndose recurrir en alzada ante la Asamblea General.


 43. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS/AS
 44. Artículo - Toda persona asociada tiene derecho a:
  1. Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley de Asociaciones o a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días naturales, contados a partir de aquél en que el/la demandante hubiera conocido, o tenido oportunidad de conocer, el contenido del acuerdo impugnado.
  2. A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.
  3. Conocer, en cualquier momento, la identidad de los/las demás miembros de la Asociación, el estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la actividad de ésta, en los términos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal.
  4. Ser convocado/a a las asambleas generales, asistir a ellas y ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales, pudiendo conferir, a tal efecto, su representación a otros/as miembros.
  5. Participar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de dirección de la Asociación, siendo elector/a y elegible para los mismos.
  6. Figurar en el fichero de Socios/as previsto en la legislación vigente, y hacer uso del emblema de la Asociación, si lo hubiere.
  7. Poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interior si lo hubiere, y presentar solicitudes y quejas ante los órganos directivos.
  8. Participar en los actos sociales colectivos, y disfrutar de los elementos destinados a uso común de los/as socios/as (local social, bibliotecas, etc.).
  9. Ser oído/a por escrito, con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias, e informado/a de las causas que motiven aquéllas, que sólo podrán fundarse en el incumplimiento de sus deberes como socios/as.
  10. Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los compromisos adquiridos pendientes de cumplimiento.

 45. Artículo - Son deberes de los socios/as:
  1. Compartir las finalidades de la asociación y colaborar en su consecución.
  2. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada socio.
  3. Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de los estatutos.
  4. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la asociación.

 46. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO/A
 47. Artículo - La condición de socio/a se perderá en los casos siguientes:
  1. Por baja en el centro del hijo/a o pupilo.
  2. Por fallecimiento.
  3. Por separación voluntaria.
  4. Por separación por sanción, cuando se den algunas de las siguientes circunstancias: incumplimiento grave, reiterado y deliberado, de los deberes emanados de los presentes Estatutos, o, de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o Junta Directiva.

 48. RÉGIMEN SANCIONADOR
 49. Artículo - Las personas asociadas podrán ser sancionadas por la Junta Directiva por infringir reiteradamente los Estatutos, o, los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
  Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de los derechos, de 15 días a un mes, hasta la separación definitiva, en los términos previstos en los siguientes artículos.
  A tales efectos, la Presidencia podrá acordar la apertura de una investigación para que se aclaren aquellas conductas que puedan ser sancionables. Las actuaciones se llevarán a cabo por la Secretaría, como órgano instructor, que propondrá a la Junta Directiva la adopción de las medidas oportunas.
  La imposición de sanciones será facultad de la Junta Directiva, sin la participación del Secretario/a (por ser órgano instructor), y deberá ir precedida de la audiencia de la persona interesada. Contra dicho acuerdo, que será siempre motivado, podrá recurrirse ante la Asamblea General.


 50. Artículo - En caso de incurrir un/una socio/a en una presunta causa de separación de la asociación, por un incumplimiento grave, reiterado y deliberado de los deberes emanados de los presentes Estatutos, o, de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o Junta Directiva; la Presidencia podrá ordenar a la Secretaría la práctica de determinadas diligencias previas, al objeto de obtener la oportuna información, a la vista de la cual, la Presidencia podrá mandar archivar las actuaciones o incoar expediente sancionador de separación.


 51. Artículo - Si se incoara expediente sancionador de separación, el/la Secretario/a, previa comprobación de los hechos, remitirá a la persona interesada un escrito en el que se pondrán de manifiesto los cargos que se le imputan, a los que podrá contestar alegando en su defensa lo que estime oportuno en el plazo de quince días, transcurridos los cuales, en todo caso, se incluirá este asunto en el Orden del día de la primera sesión de la Junta Directiva, la cual acordará lo que proceda, sin el voto del Secretario, que ha actuado como instructor del expediente.
  El acuerdo de separación será notificado a la persona interesada, comunicándole que, contra el mismo, podrá presentar recurso ante la primera Asamblea General Extraordinaria que se celebre, que, de no convocarse en tres meses, deberá serlo a tales efectos exclusivamente. Mientras tanto, la Junta Directiva podrá acordar que la persona inculpada sea suspendida en sus derechos como socio/a y, si formara parte de la Junta Directiva, deberá decretar la suspensión en el ejercicio del cargo.
  En el supuesto de que el expediente de separación se eleve a la Asamblea General, el/la Secretario/a redactará un resumen de aquél, a fin de que la Junta Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por la persona inculpada, e informar debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda adoptar el correspondiente acuerdo.


 52. Artículo - El acuerdo de separación, que será siempre motivado, deberá ser comunicado a la persona interesada, pudiendo ésta recurrir a los Tribunales en ejercicio del derecho que le corresponde, cuando estimare que aquél es contrario a la Ley o a los Estatutos.


 53. Artículo - Al comunicar a un/una socio/a su separación de la Asociación, ya sea con carácter voluntario o como consecuencia de sanción, se le requerirá para que cumpla con las obligaciones que tenga pendientes para con aquélla, en su caso.


 54. CAPÍTULO CUARTO

  PATRIMONIO SOCIAL Y RÉGIMEN PRESUPUESTARIO
 55. Artículo - El patrimonio social de la Asociación asciende a 0 euros.
  Los recursos económicos previstos por la Asociación para el desarrollo de las actividades sociales, serán los siguientes:
  1. Las aportaciones patrimoniales.
  2. Las cuotas periódicas que acuerden.
  3. Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir en forma legal.
  4. Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las actividades lícitas que acuerde realizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios.
  El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el día 30 del mes de Junio de cada año.

 56. Artículo - Los beneficios obtenidos por la asociación, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.


 57. CAPÍTULO QUINTO

  DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
 58. Artículo - La modificación de los Estatutos habrá de acordarse en Asamblea General extraordinaria de socios convocada específicamente con tal objeto. La Junta Directiva designará una Ponencia formada por tres personas socias, a fin de que redacte el proyecto de modificación, siguiendo las directrices impartidas por aquélla, la cual fijará el plazo en el que tal proyecto deberá estar terminado.


 59. Artículo - Una vez redactado el proyecto de modificación en el plazo señalado, el/la Presidente/a lo incluirá en el Orden del Día de la primera Junta Directiva que se celebre, la cual lo aprobará o, en su caso, lo devolverá a la Ponencia para nuevo estudio.
  En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta Directiva acordará incluirlo en el Orden del Día de la próxima Asamblea General Extraordinaria.


 60. Artículo - A la convocatoria de la Asamblea se acompañará el texto de la modificación de Estatutos, a fin de que los socios/as puedan dirigir a la Secretaría las enmiendas que estimen oportunas, de las cuáles se dará cuenta a la Asamblea General, siempre y cuando estén en poder de la Secretaría con ocho días de antelación a la celebración de la sesión.
  Las enmiendas podrán ser formuladas individualmente o colectivamente, se harán por escrito y contendrán la alternativa de otro texto. Tras la votación de las enmiendas, la Asamblea General adoptará el Acuerdo de modificación estatutaria, el cual sólo producirá efectos ante terceros desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro General de Asociaciones.


 61. CAPÍTULO SEXTO

  DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIONES Y APLICACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL
 62. Artículo - La Asociación se disolverá:
  1. Por voluntad de las/las socios/as, expresada en Asamblea General extraordinaria convocada al efecto.
  2. El cumplimiento del plazo o condición fijados en los estatutos
  3. La absorción o fusión con otras asociaciones.
  4. La falta del número mínimo de personas asociadas legalmente establecido.
  5. Por sentencia judicial firme que se acuerda la disolución.
  6. La imposibilidad de cumplimiento de los fines sociales.


 63. Artículo - En caso de disolverse la Asociación, la Asamblea General extraordinaria que acuerde la disolución, nombrará una Comisión Liquidadora, la cual se hará cargo de los fondos que existan.
  Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los/las socios/as y frente a terceras personas, el patrimonio social sobrante, si lo hubiere, será entregado a una entidad sin ánimo de lucro o para fines sin ánimo de lucro.


 64. DISPOSICIÓN FINAL

  La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interior, como desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, las prescripciones contenidas en los mismos.