Zaintza/Guarda & CustodiaDatorren kurtsora begira, goizeko zaintza zerbitzua klasea daukaten lehen egunetik (irailaren 8) hasiko da. Ordutegia 8:15etatik 9:15etara eta 12:45etatik 13.30etara izango da.

Zerbitzuaren erabilpenerako ezinbestekoa da IGEko bazkide izatea.

Irailean zehar, zerbitzua erabiltzeko beharra daukazuenok, bere kudeaketaz arduratzen den enpresari (MASTALLER) jakinarazi behar diozue, uztailak 28, ostirala, baino lehen, hurrengo baliabideen bidez:
Prezioak:
 • Ohikoak: 2,20€/egunero (ordu bat) 1,80 € (45 minutu)
 • Ohiko erabilera goizean eta eguerdian: 3,75€
 • Noizbehinkakoak: 3€/egunero (ordu bat) 2,80 €/egunero (45 minutu)
 • Noizbehinkako erabilera goizean eta eguerdian: 4,75€
 • Aste osoa: 12€ (ordu bat egunero) 10€ (45 minutu egunero)
 • Astero goizean eta eguerdian: 20€


Arabako hezkuntza-aisialdiko eta animazio soziokulturaleko enpresen sektorearentzako hitzarmen kolektibo berria dela eta, enpresak prezioak igo behar izan ditu kostuei aurre egiteko. www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2017/016/2017_016_00409_C.xml&hl=

Ohiko zerbitzua erabili nahi baduzue baina beste aukera batzuk baliatuz, zuen proposamena aztertu egingo dugu.

Irailean egin beharreko ordainketak ekintzaz arduratzen diren begiraleei zuzenean eman behar zaie.

Eskola-egunak goizez eta arratsaldez hasten direnean (irailaren 18), zerbitzuak bere ERA OROKORREAN funtzionatzen hasiko da.

Zerbitzua ohiko moduan erabiltzen duten umeek %15-eko deskontu gehigarria izango dute urritik aurrera. Hiruhileko kuota izango da eta eskola-egutegiak dituen ekitaldiak kontutan hartuz kalkulatuko da (3,10€/eguneko, 2,20 €/eguneko, 1,80€/eguneko edo 3,75€/eguneko). Ordainketa hauek bankuaren bidez egingo dira.

Gogoratzen dizuegu, 2 eta 3 urteko ikasleek ezin dutela zaintza zerbitzua erabili eskolak ezarritako egokitze aldia bukatu arte.

Edozein kontsulta, zalantza edo azalpenerako lehen emandako telefonora edo posta elektronikora zuzendu zaitezkete.
De cara al próximo curso, el servicio de custodia matinal comenzará a funcionar desde el primer día de clase (8 de septiembre). El horario será de 8:15 a 9:15 y de 12:45 a 13:30 horas.

Para poder hacer uso del servicio se deberá ser socio del AMPA.

Quienes tengáis necesidad de utilizar este servicio durante el mes de septiembre, debéis notificarlo a la empresa encargada de su gestión (MASTALLER) antes del viernes 28 de julio, por cualquiera de los siguientes medios:
Precios:
 • Habitual: 2,20€/día(1 hora) 1,80€/día (45 minutos)
 • Uso habitual de los dos horarios: 3,75 €
 • Esporádico: 3€/día(1 hora) 2,80€/día (45 minutos)
 • Uso esporádico de los dos horarios: 4,75 €
 • Toda la semana: 12€(hora diaria) 10€(45 minutos diarios)
 • Semanal dos horarios al día: 20 €


Por motivo del nuevo convenio colectivo para el sector de las empresas de ocio educativo de animación socio cultural de Álava, la empresa se ha visto obligada a incrementar los precios para hacer frente a los costes laborales. www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2017/016/2017_016_00409_C.xml&hl=

Si queréis utilizar el servicio de forma habitual, pero diferente a las opciones anteriores, se estudiará la propuesta.

Los pagos durante el mes de septiembre deben realizarse en metálico a las monitoras encargadas de la actividad.

Una vez que dé comienzo la jornada escolar de mañana y tarde (18 de septiembre), el servicio comenzará a funcionar en su modalidad GLOBAL.

Los niños que utilicen el servicio de manera habitual contarán con un descuento adicional del 15% que se comenzará a aplicar a partir de octubre con una cuota trimestral que se calculará teniendo en cuenta el número real de sesiones lectivas según calendario escolar, a razón de 3,10€/día, 2.20€/día, 1,80€/día o 3,75€/día. Estos pagos, sí que se realizarán vía bancaria a la cuenta del AMPA.

Recordaros que el alumnado perteneciente a las clases de 2 y 3 años no puede empezar a utilizar el servicio hasta que finalice el periodo de adaptación fijado por el centro.

Para cualquier consulta, duda o aclaración podéis dirigiros al teléfono y correo electrónico facilitado anteriormente.
Share on Google Plus