IGEko Ohiko Batzar Nagusia/Asamblea General Ordinaria

AMPA IGE IBAIKIDEko Asanblada orokor arruntaren deialdia


AMPA IGE IBAIKIDEko 2016/17eko ikastaroaren BAZKIDE guztiei, elkartearen asanblada orokor arruntara etortzera animatzen zaituztegu.

Hurrengo ASTEARTEAN URRIAK 11AN Ibaiondo Ikastolako LIBURUTEGIAN egingo da. Lehengo deialdia 17.00 eta bigarrena 17.30etan leku berean izango dira.

Bileraren gai zerrenda:
 • Aurreko asanbladaren agiriaren irakurketa eta onarpena
 • Elkartearen funtzionamendu orokorraren aurkezpena
 • Zuzendaritza batzorderako batzordekide berriak. Bozketa eta onarpena.
 • 2015/16eko ikastaroaren ekintzen zerrenda
 • Urteko kontuen azterketa eta onarpena
 • 2016/17 ikastarorako aurrekontuak
 • Zuzendaritza batzordearen gestioaren laburpena
 • Proposamenak, iradokizuna


Zaintza
Asanbladara etortzea erraztatzeko IGEk zaintza zerbitzua eskeiniko du psikomotrizitate gelan.

Ordezkaritza eta botoaren esku emana
Estatutoen art.13: Bazkideek beraien botoa beste bazkide baten esku utz dezakete.
Hurrengo txartela bete eta asanblada hasi baino lehen idazkariari eman behar duzue.
Etorritako bazkide bakoitzak botoaren esku eman bakarra eman dezake.

Asanblada Orokor arruntarentzako ordezkaritza eta botoaren esku emana

(dokumentu honekin sinatzen duenaren nortasun agiria aurkeztu behar da)
2016eko Urriak 11an egingo den Asanblada orokor arruntara joateko ezintazunean dagoen
____________________________________, NIA ____________________
AMPA-IGE IBAIKIDEko bazkide izanez, hurrengo bazkidean egiten dut ordezkaritza eta botoaren esku emana ____________________________________, con NIA ____________________
ni ordezkatzeko eta nire izenean botoa emateko asanblada orokor arruntean.
______________, 2016 eko ____________ aren ____ an
Sinadura (esku emana egiten duena)
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la AMPA IGE IBAIKIDE


Se convoca a todos los SOCIOS/AS del AMPA IGE IBAIKIDE, del curso 2016/7, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

Se realizará el próximo día MARTES 11 de OCTUBRE 2016 en la BIBLIOTECA de la Ikastola Ibaiondo a las 17,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17,30h horas en el mismo lugar con el siguiente Orden del día:
 • Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
 • Explicación del funcionamiento general de la asociación
 • Nuevos vocales en la Junta directiva. Votación y aprobación
 • Memoria de actividades del curso 2015/16
 • Examen y aprobación de las cuentas anuales.
 • Estimación presupuesto curso 2016/17
 • Resumen de la gestión de la Junta Directiva
 • Propuestas, sugerencias


Guardia y Custodia
Para facilitar la asistencia a la asamblea el AMPA pone a vuestra disposición un servicio de Guardia y Custodia en la sala de psicomotricidad.

Delegación de representación y voto
Art.13 de los Estatutos: Establece que los socios pueden delegar su voto en otro socio.
Hay que rellenar la ficha adjunta y entregarla al secretario antes de que dé comienzo la sesión.
Se admitirá una delegación de voto por socio asistente.

Delegación de representación y voto para la Asamblea General Ordinaria

(este documento debe acompañarse de fotocopia del DNI del firmante)
Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General del día 11 de Octubre de 2016
Don / Doña ____________________________________, con DNI / NIE ____________________
Como padre/madre de alumno/a de la Ikastola Ibaiondo delego mi representación y voto a favor del asociado:
Don / Doña____________________________________, con DNI / NIE ____________________
para que me represente y vote en mi nombre en la citada Asamblea General Ordinaria
Firmado en ______________, a ____ de ____________ de 2016
Firmado (socio delegante)
Share on Google Plus