Batzar Nagusia/Asamblea General

AMPA IGE IBAIKIDEko
Asanblada orokor arruntaren deialdia


AMPA IGE IBAIKIDEko 2015/16eko ikastaroaren BAZKIDE guztiei, elkartearen asanblada orokor arruntara etortzera animatzen zaituztegu.

Hurrengo ASTEARTEAN URRIAK 20AN Ibaiondo Ikastolako LIBURUTEGIAN egingo da. Lehengo deialdia 17.00 eta bigarrena 17.30etan leku berean izango dira.

Bileraren gai zerrenda:
 • Aurreko asanbladaren agiriaren irakurketa eta onarpena
 • Elkartearen funtzionamendu orokorraren aurkezpena: Zuzendaritza batzordea, komisioak,…
 • 2014/15eko ikastaroaren ekintzen zerrenda
 • Kontu-azterketa. Kuotaren igoera. 2015/16 ikastarorako aurrekontuak
 • Saskibaoliko ekipazioari buruzko gatazka
 • Gardetasuna gestioan. IGEko WEB horria
 • Zuzendaritza batzordearen gestioaren laburpena
 • Proposamenak, iradokizuna
 • Zuzendaritza batzorde berrirako hautagaiak. Bozketa eta onarpena.

Zaintza
Asanbladara etortzea erraztatzeko IGEk zaintza zerbitsua eskeiniko du psikomotrizitate gelan.

Ordezkaritza eta botoaren esku emana
Estatutoen art.13: Bazkideek beraien botoa beste bazkide baten esku utz dezakete.
Hurrengo txartela bete eta asanblada hasi baino lehen idazkariari eman behar duzue.
Etorritako bazkide bakoitzak botoaren esku eman bakarra eman dezake.

Asanblada Orokor arruntarentzako ordezkaritza eta botoaren esku emana
(dokumentu honekin sinatzen duenaren nortasun agiria aurkeztu behar da)

2015eko Urriak 20an egingo den Asanblada orokor arruntara joateko ezintazunean dagoen _______________________________, NAN __________________________ AMPA-IGE IBAIKIDEko bazkide izanez, hurrengo bazkidean egiten dut ordezkaritza eta botoaren esku emana ___________________________________, NAN __________________________ ni ordezkatzeko eta nire izenean botoa emateko asanblada orokor arruntean.
__________, 20__eko _________ aren __ an
Sinadura (esku emana egiten duena)

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 
de la AMPA IGE IBAIKIDE


Se convoca a todos los SOCIOS/AS del AMPA IGE IBAIKIDE, del curso 2015/16, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

Se realizará el próximo día MARTES 20 de OCTUBRE 2015 en la BIBLIOTECA de la Ikastola Ibaiondo a las 17,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17,30h horas en el mismo lugar.

Con el siguiente Orden del día:
 • Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
 • Explicación del funcionamiento general de la asociación: Junta Directiva, comisiones,…
 • Memoria de actividades del curso 2014/15
 • Balance de cuentas. Subida de cuota. Estimación presupuesto curso 2015/16
 • Conflicto equipación baloncesto
 • Transparencia en la gestión. WEB del AMPA
 • Resumen de la gestión de la Junta Directiva saliente
 • Propuestas, sugerencias
 • Candidaturas para nueva Junta directiva. Votación y aprobación

Guardia y Custodia
Para facilitar la asistencia a la asamblea el AMPA pone a vuestra disposición un servicio de Guardia y Custodia en la sala de psicomotricidad.

Delegación de representación y voto
Art.13 de los Estatutos: Establece que los socios pueden delegar su voto en otro socio.
Hay que rellenar la ficha adjunta y entregarla al secretario antes de que dé comienzo la sesión.
Se admitirá una delegación de voto por socio asistente.

Delegación de representación y voto para la Asamblea General Ordinaria
(este documento debe acompañarse de fotocopia del DNI del firmante)


Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General del día 20 de Octubre de 2015 Don/Doña ____________________________________, con DNI / NIE ________________________
Como padre/madre de alumno/a de la Ikastola Ibaiondo delego mi representación y voto a favor del asociado: Don/ Doña ____________________________________, con DNI / NIE ________________________
para que me represente y vote en mi nombre en la citada Asamblea General Ordinaria
Firmado en __________, a ___ de ____________ de 20____
Firmado (socio delegante)

Share on Google Plus